duurzame docent home

  • Onderwijstype: MBO
  • School: Yuverta locatie mbo Tilburg
  • Jaar van aanmelding: 2024
  • Winnaars: 2024

1. Typeer de docent in de duurzame impact die hij/zij/hen maakt.

Mijn collega Thomas Noordeloos is al een kleine 10 jaar verbonden aan de opleiding adviseur duurzame leefomgeving. Niet alleen is hij één van de drijvende krachten achter deze breed vormende opleiding in een duurzame context, ook was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe kwalificatiedossier coördinator duurzaamheid. Thomas maakt impact doordat hij in zijn rol als docent van de opleiding 'Adviseur duurzame leefomgeving' complexe duurzaamheidsvraagstukken weet te vertalen naar praktijkgericht onderwijs waarbij de studenten samenwerken met echte opdrachtgevers. Studenten ontwikkelen vaardigheden en kwaliteiten om niet alleen kritisch naar zichzelf te kijken kunnen ook verbinden en weten aan te sturen op een positieve impact. Naast zijn rol als docent is Thomas ook projectleider voor het project 'Duurzaam mbo' binnen Yuverta. Hierbij ondersteunt hij de organisatie om praktische en concrete stappen te zetten in de ambitie om te verduurzamen. Dit niet alleen in het aangeboden curriculum maar ook binnen de andere dimensies van de Whole School Approach. Ook weet hij zijn opleiding, de 'Master Circulaire economie' direct in te zetten om Yuverta toekomstbestendiger te maken. Tot slot zet Thomas zijn opgebouwde netwerk in om de eerste stappen te kunnen zetten richting een regionaal ecosysteem waarbij het doel is om gezamenlijk toe te werken naar een positieve impact in zijn regio. Hierbij onderzoekt hij de toekomstige rol van het mbo-onderwijs.

2. Hoe betrekt de docent leerlingen/studenten in het samenstellen van duurzaamonderwijs?

De kracht van Thomas zit in het praktisch weten te vertalen van grote complexe vraagstukken. Dusdanig dat het aansluit bij de belevingswereld van de student. Dit doet hij door lesprogramma’s te ontwikkelen waarin de student telkens wordt uitgedaagd om tot creatieve oplossingen te komen voor maatschappelijke opgaves. Dit kan zijn door opzetten van een sociale onderneming of het advies geven aan de gemeente over hoe zij een gebied kunnen herinrichten waarbij rekening wordt gehouden met sociale cohesie of een positieve gezondheid. Naast het lesgeven is Thomas ook medeoprichter van de 'Green Office'. Dit initiatief stelt studenten in staat om naast het reguliere onderwijsprogramma actief aan de slag te gaan met duurzaamheidsvraagstukken uit de maatschappij. Dit in samenwerking met partijen uit overheden, organisaties en andere onderwijsinstellingen.

3. Hoe biedt de docent handelingsperspectief aan leerlingen/studenten?

Handelingsperspectief weet Thomas te creëren door de lesprogramma's dusdanig te ontwikkelen dat de student aan het einde van ieder project een product kan opleveren die bijdraagt aan een duurzame wereld. Zoals bijvoorbeeld een visie op de stad van de toekomst waarin o.b.v. trends en ontwikkelingen de student een realistisch en hoopvol toekomstbeeld schept. Maar ook een project waarbij de student een positief verschil maakt in haar gemeenschap. Daarnaast leren de studenten in het curriculum en tijdens activiteiten van de Green Office de vaardigheden die nodig zijn om een positief verschil te kunnen maken.

4. Hoe krijgt de docent anderen binnen de school mee in duurzame ontwikkeling?

Niet alleen studenten neemt Thomas mee in zijn ambitie om zijn handafdruk te vergroten. Dit doet hij ook met zijn collega's. Binnen de pilot Duurzaam mbo weet Thomas collega's mee te krijgen en te enthousiasmeren om een actieve bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de organisatie. Dit doet hij door de vele verschillende initiatieven te verzamelen en te verbinden maar ook door interessante interne en externe partners te koppelen aan verschillende collega's.

5. Op welke manier is de docent een inspiratie voor (beginnend) docenten, leerlingen, studenten, collega’s en de omgeving buiten de school?

Thomas weet (oud)studenten, collega’s en de omgeving met zijn enthousiaste en verbindende houding mee te krijgen in het doorontwikkelen van een duurzaam curriculum waarbij hij sterk rekening houdt met verschillende perspectieven en meningen. Hij weet een leeromgeving te creëren waar ruimte is voor creativiteit, ondernemendheid en eigen invulling van de student en onderhoud een blijvende relatie met alumni. Dit doet hij o.a. door alumni te betrekken als gastdocent, als procesbegeleiders bij de Green Office en het organiseren van alumni-bijeenkomsten, Met externe partners weet Thomas langdurige relaties op te bouwen waarbij hij streeft naar win-win situaties. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een regionaal ecosysteem.

6. Wat maakt de docent een vernieuwer in denken en doen? Brengt de docent bijvoorbeeld nog niet eerder uitgevoerde ideeën naar voren, zorgt voor vernieuwing van denkpatronen over afval, voeding, schoolgebouw, lesprogramma enz.

Toekomstgericht onderwijs vraagt om vernieuwende ideeën over de functie en invulling van het onderwijs. Thomas is hier zeer actief mee bezig. Zo heeft hij een curriculum ontwikkeld waarin de Sustainable Development Goals een centrale plek hebben en is hij bezig met het integreren van de Inner Development Goals in het onderwijs. Daarnaast is hij een mede-ontwikkelaar van de kwalificatiedossier ‘Coördinator duurzaamheid’ (voorheen ‘Adviseur duurzame leefomgeving’), is hij medeoprichter van de Green Office en is hij actief betrokken bij het verduurzamen van de organisatie binnen de principes van de Whole School Approach.

7. Een duurzame docent heeft een brede/integrale opvatting van duurzaamheid. Hoe brengt de docent meerdere facetten van duurzaamheid bij elkaar binnen (vakoverstijgende) projecten en lessen?

Thomas heeft duurzaamheid integraal ondergebracht in de missie en visie van zijn vestiging. Het is volledig geïntegreerd binnen het onderwijs, gebouw en bedrijfsvoering. Thomas neemt een actieve rol aan bij het inspireren en enthousiasmeren van studenten, collega’s en partners.

8. Hoe werkt de docent samen met de (school) omgeving en externe partijen? Denk aan het samenwerken met gemeenten, Natuur en Milieu Educatiecentra, waterschappen, lokale bedrijven, NGO’s en buurtbewoners.

Een van de kernkwaliteiten van Thomas is de verbinding leggen tussen organisaties, onderwijs, overheden en de gemeenschap (de Quadruple Helix). Dit vertaalt zich naar projecten die worden uitgevoerd in samenwerking met externe partners. Daarnaast werkt Thomas aan de doorontwikkeling van een regionaal ecosysteem. Hierbij stelt hij duurzame samenwerkingsverbanden op en heeft hij een heldere visie op wat nodig is voor de korte- en lange termijn. Voorbeelden van projecten zijn o.a. een samenwerkingsverband met gemeente Tilburg, een wijk initiatief ‘WIJ-West’ en een uitwerking van de methode ‘Betekeniseconomie’ voor stagebedrijven. Toelichting op de bijlagen: Bijlage 1: Dragons’ Den 2024: IBS waarbij meervoudige waardecreatie centraal staat. Omgeving; Bijlage 2: actief alumni beleid Gebouw en bedrijfsvoering: Bijlage 3 Samenwerking met Nicaraguaanse muurschildering voor bewustwording rondom SDGs Pedagogiek en didactiek; Bijlage 4 Deelname Nationale Hackathon Circulaire economie met ondersteuning van de Green Office

Winnaars Duurzame Docent 2024

Basisonderwijs

Tessa Hoogeland

Voortgezet onderwijs

Nawfal al Jeburi

Hoger onderwijs

Kyra Luijters